ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΛΟ-ΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (OM-KOK)

Ο στόχος της ΟΜ-ΚΟΚ είναι η προαγωγή της αντιμετωπίσεως του Κολο-Ορθικού Καρκίνου (ΚΟΚ), η οποία περιλαμβάνει:

Α) Την μελέτη των μεθόδων διαγνώσεως, θεραπείας και παρακολουθήσεως του ΚΟΚ,

Β) Την προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον ΚΟΚ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του ΚΟΚ, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή του,

Γ) Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον ΚΟΚ, όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων,

Δ) Την οργάνωση και επίβλεψη εθνικής βάσεως δεδομένων για την καταχώρηση-καταγραφή περιστατικών ΚΟΚ,

Ε) Την οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων θεραπευτικών υπηρεσιών στον ΚΟΚ με βάση τα δεδομένα της εθνικής καταγραφής,

ΣΤ) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των πασχόντων από ΚΟΚ,

Ζ) Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου.