ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (OM-KΑΠΑ)

Ο στόχος της ΟΜ-ΚΑΠΑ είναι η προαγωγή της αντιμετωπίσεως του Καρκίνου του Παγκρέατος (ΚΑΠΑ), η οποία περιλαμβάνει:

Α) Την μελέτη των μεθόδων διαγνώσεως, θεραπείας και παρακολουθήσεως του ΚΑΠΑ,

Β) Την προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον ΚΑΠΑ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του ΚΑΠΑ, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή του,

Γ) Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον ΚΑΠΑ, όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων,

Δ) Την οργάνωση και επίβλεψη εθνικής βάσεως δεδομένων για την καταχώρηση-καταγραφή περιστατικών ΚΑΠΑ,

Ε) Την οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων θεραπευτικών υπηρεσιών στον ΚΑΠΑ με βάση τα δεδομένα της εθνικής καταγραφής,

ΣΤ) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των πασχόντων από ΚΑΠΑ,

Ζ) Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου.