Η ΕΜ-ΚΑΠΕΣ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία οι σκοποί της εταιρείας είναι αποκλειστικώς επιστημονικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί, ενδεικτικώς δε περιλαμβάνουν:

 • Α) Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, ως προς την αντιμετώπιση του καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΚΑΠΕΣ) και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου,
 • Β) Την μελέτη των μεθόδων διαγνώσεως, θεραπείας και παρακολουθήσεως του ΚΑΠΕΣ,
 • Γ) Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον ΚΑΠΕΣ, στην Ελλάδα και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς,
 • Δ) Την οργάνωση και τον συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών οι οποίοι αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας του ΚΑΠΕΣ, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπισή του,
 • E) Την διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συμποσίων,
 • ΣΤ) Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον ΚΑΠΕΣ, όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων,
 • Ζ) Την οργάνωση και επίβλεψη εθνικής βάσεως δεδομένων για την καταχώρηση-καταγραφή περιστατικών ΚΑΠΕΣ,
 • Η) Την οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων θεραπευτικών υπηρεσιών στον ΚΑΠΕΣ με βάση τα δεδομένα της εθνικής καταγραφής,
 • Θ) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση των πασχόντων από ΚΑΠΕΣ,
 • Ι) Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της δημοσίας διοικήσεως επί θεμάτων υγείας στον ΚΑΠΕΣ, καθώς και στην αναζήτηση πλέον ουσιαστικής και ηθικής τακτικής στην πρόληψη και επιτήρηση του ΚΑΠΕΣ,
 • ΙΑ) Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου,
 • ΙΒ) Την οργάνωση και τον συντονισμό επιστημονικών ομάδων ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή εμπειριών και την παρουσίαση γενικών και εξειδικευμένων εφαρμογών για την αντιμετώπιση του ΚΑΠΕΣ,
 • ΙΓ) Την έκδοση ενημερωτικών-πληροφοριακών δελτίων ή βιβλίων με θέμα τον ΚΑΠΕΣ,
 • ΙΔ) Την μέριμνα για την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ότι αφορά την πρόληψη, την διάγνωση, την θεραπεία, την ανακουφιστική φροντίδα ως και την ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων από ΚΑΠΕΣ,
 • ΙΕ) Την δημιουργία ιστού ενημερώσεως μέσω βιβλιοθήκης με τίτλους (έντυπα και βιβλία), και χρήσεως του διαδικτύου και την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου βιβλιογραφικών δεδομένων στον ΚΑΠΕΣ και
 • ΙΣΤ) Την καταχώρηση στον ιστότοπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, των βιογραφικών των συνεργατών και τις αναφορές στο έργο της και

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να δημοσιεύει ή να εκτυπώνει κάθε ανακοίνωση, ομιλία κλπ , η οποία γίνεται προς αυτήν ή μέσω αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημιώσεων των ομιλητών ή ανακοινούντων (αφού όμως έχει εξασφαλίσει την ρητή ή γραπτή τους άδεια).